Αρχική

Θέλουμε να σας καλωσορίσουμε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Δι.Πα.Ε – Πανεπιστημιούπολη Καβάλας, με αντικείμενο ‘Διεθνής και Ευρωπαϊκή Οικονομική’.

Το συγκεκριμένο ΠΜΣ λειτουργεί από το 2016 χωρίς δίδακτρα, και απονέμει τον τίτλο ‘Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ερευνητικού Χαρακτήρα (ΜΔΕΧ) στη Διεθνή και Ευρωπαϊκή Οικονομική’ .

Βασικός στόχος του ΠΜΣ είναι η ολοκληρωμένη και σε βάθος προσέγγιση των παραμέτρων-πλευρών που ερμηνεύουν το παρελθόν, προσδιορίζουν το παρόν και προβλέπουν το μέλλον των διεθνών οικονομικών σχέσεων. Στο πλαίσιο αυτό, το προτεινόμενο ΠΜΣ φιλοδοξεί να συμβάλει στο να κατακτήσουν οι φοιτητές του τις θεωρητικές γνώσεις που είναι απαραίτητες προκειμένου να ερμηνεύσουν την πολυπλοκότητα, τη διάρθρωση και την κατεύθυνση των οικονομικών σχέσεων σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο και επιπλέον να εφοδιαστούν με τα αναγκαία επιστημονικά και μεθοδολογικά εργαλεία ώστε είναι ικανοί να αποτελέσουν μέλη της εκπαιδευτικής/επιστημονικής κοινότητας της οικονομικής επιστήμης και ιδιαίτερα εκείνου του τμήματος της που αναφέρεται στα διεθνή και ευρωπαϊκά οικονομικά.

Το ΠΜΣ αυτό δεν είναι ένα ΠΜΣ που οδηγεί σε επαγγελματική εξειδίκευση αλλά διακρίνεται από τον ερευνητικό προσανατολισμό του. Για τον παραπάνω λόγο οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα κατακτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους καθιστούν ικανούς να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή καριέρα.

Ειδικότερα για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα αποτελέσουν τη δεξαμενή εκείνη από την οποία το Τμήμα θα αντλήσει τους νέους επιστήμονες που θα στηρίξουν τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητές του και θα συμπράξουν στις διεθνείς συνεργασίες του.

Ασφαλώς πρόκειται για μια πρωτόγνωρη για πολλούς προσπάθεια. Εμείς πιστεύουμε απόλυτα σ’ αυτήν και είμαστε βέβαιοι ότι θα τα καταφέρουμε.