Ποσοτικές Μέθοδοι και Ερευνητική Μεθοδολογία στα Διεθνή Οικονομικά

Σκοπός Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση και ερμηνεία της περιγραφικής Στατιστικής, η εφαρμογή της σε πραγματικά δεδομένα καθώς και η ανάλυση των δεδομένων μέσω του ελέγχου υποθέσεων, της παλινδρόμησης, της Ταξινόμησης και παραγοντικής ανάλυσης. Έμφαση δίνεται στην ερμηνεία διεθνών οικονομικών δεδομένων και παρουσιάζονται οι μέθοδοι έρευνας.

Περιεχόμενο 

 • Εφαρμογή μέτρων περιγραφικής Στατιστικής
 • Χρήση του SPSS
 • Εκτιμητική, διαστήματα εμπιστοσύνης
 • Έλεγχοι υποθέσεων
 • Συσχέτιση και Παλινδρόμηση
 • Ταξινόμηση και Παραγοντική ανάλυση
 • Μεθοδολογία έρευνας
 • Συγγραφή ερευνητικής εργασίας

Διδάσκοντες 

 • Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Φλώρου Γιαννούλα, Καθηγήτρια, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
 • Δελιάς Παύλος, Αν. Καθηγητής,  Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
 • Τσούργιαννης Λάμπρος,   Διδάκτωρ, Περιφέρεια ΑΜΘ
 • Κατρακυλίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης