Το ΠΜΣ

Αντικείμενο και Σκοπός του ΠΜΣ

Το ΠΜΣ με τίτλο «ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ» στοχεύει στην εμβάθυνση και επέκταση της επιστημονικής γνώσης, των τεχνικών και της προώθησης της έρευνας στο αντικείμενο της Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Οικονομικής.

Κύριος στόχος του ΠΜΣ είναι η ολοκληρωμένη και σε βάθος προσέγγιση των παραμέτρων-πλευρών που ερμηνεύουν το παρελθόν, προσδιορίζουν το παρόν και προβλέπουν το μέλλον των διεθνών οικονομικών σχέσεων. Στο πλαίσιο αυτό το προτεινόμενο ΠΜΣ φιλοδοξεί να συμβάλει στο να κατακτήσουν οι φοιτητές του τις θεωρητικές γνώσεις που είναι απαραίτητες προκειμένου να ερμηνεύσουν την πολυπλοκότητα, τη διάρθρωση και την κατεύθυνση των οικονομικών σχέσεων σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο και επιπλέον να εφοδιαστούν με τα αναγκαία επιστημονικά και μεθοδολογικά εργαλεία ώστε είναι ικανοί να αποτελέσουν μέλη της εκπαιδευτικής/επιστημονικής κοινότητας της οικονομικής επιστήμης και ιδιαίτερα εκείνου του τμήματος της που αναφέρεται στα διεθνή και ευρωπαϊκά οικονομικά. Επιμέρους στόχοι του ΠΜΣ αποτελούν:

  • Η προαγωγή των γνώσεων στα συγκεκριμένα αντικείμενα.
  • Η ανάπτυξη της έρευνας στις συναφείς επιστημονικές περιοχές του Προγράμματος.
  • Η παραγωγή επιστημόνων ικανών να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.
  • Η κάλυψη των αναγκών σε μεταπτυχιακό επίπεδο για εκπαιδευμένα διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
  • Η παροχή των απαραίτητων, υψηλού επιπέδου, γνώσεων για αποδοτικό και αποτελεσματικό έλεγχο των ανθρωπίνων και οικονομικών πόρων.
  • Η ανάπτυξη του ενδιαφέροντος και της κατανόησης του ολοένα πιο πολύπλοκου και δυναμικού διεθνούς επιχειρησιακού περιβάλλοντος.

Μεταπτυχιακός τίτλος

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ερευνητικού Χαρακτήρα (ΜΔΕΧ) στη «ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ».

Κατηγορίες υποψηφίων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου καθώς και πτυχιούχοι ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ερευνητικού Χαρακτήρα ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το τελευταίο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Κόστος

Το ΠΜΣ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ» είναι χωρίς δίδακτρα. Οι φοιτητές που επιλέγονται καλούνται να καταβάλουν το κόστος φακέλου εγγραφής (400 €), για δαπάνες αναλωσίμων, υποστήριξη βιβλιοθήκης, κ.α.

Νομοθεσία

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διεθνής και Ευρωπαϊκή Οικονομική» ιδρύθηκε με το ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2544/18-08-2016. Μετά τη δημοσίευση του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α 114/48-2017), σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου το ΠΜΣ λειτουργεί, το ΠΜΣ επανιδρύθηκε σύμφωνα την υπ’ αριθ. 12η/2-4-2018 απόφαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΦΕΚ Τεύχος Β’ 1758/17.05.2018). Μετά τη συγχώνευση του ΤΕΙ ΑΜΘ με το Δι.Πα.Ε, το ΠΜΣ επανιδρύθηκε εκ νέου, σύμφωνα  με το άρθρο 55 παράγραφος 10 του νόμου 4610/2019 και η επανίδρυση του είναι δημοσιευμένη στο ΦΕΚ Τεύχος B’ 3727/08.10.2019.