Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ της ΕΛΛΑΔΑΣ οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α 114/4­8-2017, άρθρο 32) (επανίδρυση σύμφωνα την υπ’ αριθ. 12η/2-4-2018 απόφαση της Συγκλήτου (ΦΕΚ Τεύχος Β’ 1758/17.05.2018).

Στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του, ο οποίος είναι διαθέσιμος εδώ, μπορείτε να διαβάσετε πληροφορίες για:

 • Τον σκοπό και τους στόχους του ΠΜΣ
 • Τη δομή, τα όργανα διοίκησης και τις αρμοδιότητες αυτών
 • Τον αριθμό και τον τρόπο επιλογής των εισακτέων
 • Τη διάρκεια φοίτησης
 • Το πρόγραμμα σπουδών
 • Τους κανόνες εξετάσεων και αξιολόγησης των επιδόσεων των φοιτητών
 • Τις υποχρεώσεις για τη λήψη του μεταπτυχιακού διπλώματος
 • Τα τέλη φοίτησης
 • Τη διαδικασία ανάθεσης διδασκαλίας των μαθημάτων
 • Την αξιολόγηση μαθημάτων και διδασκόντων
 • Τις διαδικασίες αποφοίτηση ή διαγραφής
 • Τα ζητήματα διοικητικής, τεχνικής, και οικονομικής υποστήριξης