Κανονισμός Εξετάσεων

Η αξιολόγηση όλων των μαθημάτων γίνεται με τουλάχιστον δύο διαφορετικούς τρόπους αξιολόγησης. Ενδεικτικά προτείνονται: Γραπτές εργασίες, εκπόνηση μελέτης (project), εργαστηριακές ασκήσεις, παρουσιάσεις εργασιών, γραπτές εξετάσεις. Ο ακριβής τρόπος αξιολόγησης, οποίος αναφέρει ρητά τους τρόπους αξιολόγησης και τη βαρύτητα τους στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού καθορίζεται από τον υπεύθυνο του κάθε μαθήματος και ανακοινώνεται στους φοιτητές στην αρχή του εξαμήνου. Ο τρόπος αξιολόγησης μπορεί να μεταβάλλεται ανά ακαδημαϊκό έτος, όχι όμως μέσα στη διάρκεια του ίδιους έτους. Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται σε 10βαθμια κλίμακα, ενώ επιτρέπεται και η χρήση δεκαδικών ψηφίων.Σε περίπτωση αποτυχίας (αξιολόγηση <5), ο φοιτητής δικαιούται μία επαναληπτική αξιολόγηση. Σε περίπτωση αποτυχίας και στην επαναληπτική αξιολόγηση, ο φοιτητής υποχρεούται να επαναλάβει την παρακολούθηση του μαθήματος, καταβάλλοντας επιπλέον εξέταστρα 100 ευρώ. Σε νέα περίπτωση αποτυχίας, ο φοιτητής διαγράφεται από το ΠΜΣ, οπότε δικαιούται βεβαίωση παρακολούθησης των μαθημάτων που ολοκλήρωσε με επιτυχία, αλλά δεν έχει το δικαίωμα απαίτησης επιστροφής των τελών εγγραφής.