Πολιτική ποιότητας

Στοιχεία Πολιτικής Ποιότητας

Το Τμήμα Λ&Χ διαμορφώνει τα προγράμματα των μεταπτυχιακών του σπουδών ώστε οι απόφοιτοι του να διαθέτουν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες. Σκοπός του είναι οι απόφοιτοι να είναι άρτια καταρτισμένοι για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη, σταδιοδρομώντας είτε ακαδημαϊκά στα θεραπευόμενα γνωστικά αντικείμενα, ή επαγγελματικά ως στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ή ακόμα ως αυτοαπασχολούμενοι.

Προσπαθώντας να επιτύχει αυτήν την αποστολή, το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής θεωρεί την διασφάλιση ποιότητας ως ζωτικό του στοιχείο και στηρίζει την πολιτική ποιότητας του στις παρακάτω αρχές (δεκάλογος ποιότητας):

 • Διασφαλίζεται πως τα προγράμματα σπουδών και οι μέθοδοι διδασκαλίας συμβαδίζουν με τις διεθνείς εξελίξεις και πρότυπα.
 • Προσφέρονται στους φοιτητές διαδικασίες εκπαίδευσης που προωθούν την δέσμευση τους και την ενασχόληση τους με τις δράσεις των ΠΜΣ.
 • Καλλιεργείται μία κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης μέσα από τακτικές επιθεωρήσεις και ανασκοπήσεις των πρακτικών διδασκαλίας, μάθησης, και εξέτασης.
 • Προσφέρεται στους φοιτητές έγκαιρη και συναφής ανατροφοδότηση για την πορεία φοίτησης τους και την υποστήριξη των αποφάσεων τους που αφορούν στη φοίτηση τους στο ΠΜΣ.
 • Προωθείται η διαφάνεια και η λογοδοσία μέσα από τη διάθεση περιεκτικών πηγών πληροφόρησης τόσο για το πρόγραμμα σπουδών όσο και για τις διοικητικές διαδικασίες που αφορούν στους φοιτητές.
 • Δημιουργούνται και συντηρούνται ισχυροί δεσμοί με επαγγελματικούς / κοινωνικούς φορείς προκειμένου να διασφαλιστεί πέρα από τη συνάφεια και η επίδραση του προγράμματος σπουδών και της παραγόμενης έρευνας στην κοινωνία.
 • Διασφαλίζεται πως το προσωπικό που διδάσκει στα ΠΜΣ διαθέτει υψηλής στάθμης προσόντα, τρέφει γνήσιο ενδιαφέρον για μετάδοση της γνώσης, και ακολουθεί χωρίς αποκλίσεις τις διοικητικές διαδικασίες των ΠΜΣ.
 • Υποστηρίζει την ακαδημαϊκή ανάπτυξη φοιτητών και διδασκόντων για την προώθηση της γνώσης και την παραγωγή έρευνας στα αντίστοιχα πεδία.
 • Προσφέρεται στους φοιτητές πρόσβαση σε εκπαιδευτικούς πόρους υψηλής ποιότητας .

Διασφαλίζεται πως το ΠΜΣ ανταποκρίνεται στις μεταβολές των συνθηκών του περιβάλλοντος, των αναγκών των φοιτητών και της κοινωνίας με βαθμό ευελιξίας ανάλογο των μεγεθών των προκλήσεων. 

Μηχανισμοί / Δράσεις

Η γενική εποπτεία της λειτουργίας του Τμήματος και της διασφάλισης της καταλληλότητας της δομής και της οργάνωσης του προγράμματος σπουδών, καθώς και της τήρησης των νόμων επιτελείται από την Γενική Συνέλευση (ΓΣ) του Τμήματος. Μεταξύ των αρμοδιοτήτων της ΓΣ είναι ο καθορισμός της εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής του Τμήματος, ο προγραμματισμός και η στρατηγική της πορείας και της ανάπτυξής του, ο τακτικός απολογισμός των σχετικών δραστηριοτήτων του στο πλαίσιο των γενικότερων αποφάσεων της Συγκλήτου, η ανάθεση αρμοδιοτήτων σε μέλη του Τμήματος για τις ανάγκες των ΠΜΣ, η απονομή μεταπτυχιακών διπλωμάτων, καθώς και οποιονδήποτε άλλων θεμάτων που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Κεντρικής Διοίκησης, μετά από σχετικές εισηγήσεις.

Πέρα από τα όργανα που περιγράφονται στα άρθρα 79 & 81 του Ν. 4957/2002 (Διευθυντής ΠΜΣ και Συντονιστική Επιτροπή) με τις αρμοδιότητες που ρητά αναφέρονται στον Νόμο, το Τμήμα Λ&Χ προβλέπει επίσης τους παρακάτω μηχανισμούς για τη διασφάλιση ποιότητας:

Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) του Τμήματος, η οποία ορίζεται από τη ΓΣ. Είναι υπεύθυνη για την ομαλή διαδικασία συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων αξιολόγησης μαθημάτων και διδασκόντων από τους φοιτητές, για τη σύνταξη της ετήσιας εσωτερικής έκθεσης αξιολόγησης και για την παρακολούθηση των επί μέρους δεικτών. Η ΟΜΕΑ παρουσιάζει στη ΓΣ του Τμήματος τα αποτελέσματα όλων των παραπάνω ενεργειών της και προτείνει μεθόδους συνεχούς βελτίωσης της παρεχόμενης εκπαίδευσης προς τους φοιτητές του Τμήματος. Την ΟΜΕΑ πλαισιώνουν και πρόσθετα μέλη ΔΕΠ, ΕΤΠ, ΕΕΔΙΠ και λοιπό προσωπικό του τμήματος,  λειτουργώντας υποστηρικτικά συλλέγοντας τα δεδομένα μαθημάτων, ερωτηματολογίων, δεικτών, και συμμετέχοντας στη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης.

Αναβαθμίζεται η Επιτροπή Προβολής σε Επιτροπή Προβολής και Εξωστρέφειας του Τμήματος. Η επιτροπή ορίζεται από τη ΓΣ και έχει στόχο τη διαμόρφωση βασικών στρατηγικών στόχων και επιμέρους δράσεων για την επίτευξη της εξωστρέφειας του Τμήματος, όπως:

 • Η δημιουργία ομάδας αποφοίτων και διευκόλυνση επικοινωνίας, 
 • Η υποστήριξη διεξαγωγής επιστημονικών ημερίδων προς την κοινωνία και τους επιστημονικούς φορείς, 
 • Η διοργάνωση «open days» για μαθητές, γονείς και φορείς, 
 • H υποστήριξη στη διοργάνωση συνεδρίων, 
 • H διαβούλευση με κοινωνικούς φορείς, 
 • H συμμετοχή μελών ΔΕΠ του Τμήματος σε τοπικά συμβούλια για αναγνώριση προβλημάτων και πρόταση λύσεων, 
 • Καμπάνιες προβολής των προσφερόμενων μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, 
 • Ανανέωση του υλικού και περιεχομένου δικτυακών τόπων του Τμήματος και των προφίλ μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

Αναβαθμίζεται η επιτροπή επιστημονικών περιοδικών σε Επιτροπή Έρευνας. Η ΓΣ ορίζει τα μέλη ΔΕΠ της Επιτροπής, συμπεριλαμβάνοντας εκτός ιδιαίτερων συνθηκών  και τον εκπρόσωπο του Τμήματος στον ΕΛΚΕ Δι.Πα.Ε. Η ΕΕ έχει στόχο την ενίσχυση της παραγόμενης έρευνας. Συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα και συζητά για νέες προκηρύξεις ερευνητικών προγραμμάτων, εξετάζει το ενδεχόμενο συνεργασίας του Τμήματος στην υποβολή κοινών ερευνητικών προτάσεων, μεριμνά για την ορθή διαχείριση του επιστημονικού περιοδικού που εκδίδεται υπό την αιγίδα του Τμήματος,  εξετάζει δυνατότητες διεύρυνσης συνεργασιών με εταίρους από το εξωτερικό, διευθετεί θέματα χρήσης ερευνητικού – εκπαιδευτικού εξοπλισμού από τα μέλη του Τμήματος. Επίσης, η ΕΕ αναγνωρίζει σημεία τομής των ερευνητικών πεδίων, συζητά και προτείνει μέτρα για την ανάπτυξη και τη βελτίωση της παραγόμενης έρευνας, προσπαθεί να μεταφέρει και να εφαρμόσει καλές πρακτικές από ομοειδή Τμήματα της Ελλάδας και του Εξωτερικού. Τέλος, συνεργάζεται με την ΟΜΕΑ για την παρακολούθηση του παραγόμενου ερευνητικού έργου, σύμφωνα με την πολιτική ποιότητας.

Θεσμοθετείται Εξωτερική Συμβουλευτική Επιτροπή του Τμήματος. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται από διακεκριμένους αποφοίτους του Τμήματος, επαγγελματίες, εκπροσώπους από την βιομηχανία, ακαδημαϊκούς και καθηγητές πανεπιστημίων της αλλοδαπής. Η επιτροπή αποτελεί συμβουλευτικό όργανο και έχει ως κύριο ρόλο την έκφραση γνώμης για την ακαδημαϊκή πορεία του Τμήματος σε σχέση με τις σύγχρονες τάσεις των ομοειδών τμημάτων του εξωτερικού (διδασκαλία και έρευνα) και της αγοράς εργασίας. Δύο ακόμα κρίσιμοι μηχανισμοί για την εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας αποτελούν η εσωτερική έκθεση αξιολόγησης και η εξωτερική έκθεση αξιολόγησης. Στην εσωτερική έκθεση αξιολόγησης, με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος και της ΟΜΕΑ, καταγράφονται όλες οι επιδόσεις του Τμήματος αλλά και τυχόν δυσλειτουργίες και προβλήματα. Η έκθεση παρουσιάζεται στη ΓΣ του Τμήματος, όπου και λαμβάνονται οι σχετικές αποφάσεις για διορθωτικές παρεμβάσεις. Η εξωτερική αξιολόγηση του προγράμματος σπουδών γίνεται κάθε 4 περίπου χρόνια, με βάση τις διαδικασίες που υπαγορεύει η ΕΘΑΑΕ. Με βάση τις διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών που ορίζεται από τη ΓΣ καταθέτει γραπτή εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος στην οποία ενσωματώνονται οι επισημάνσεις των αξιολογήσεων του Τμήματος.