Πολιτική ποιότητας

Στοιχεία Πολιτικής Ποιότητας

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διεθνή και Ευρωπαϊκή Οικονομική (ΠΜΣ ΔΕΟ) εκκινεί τη δραστηριότητα του αφοσιωμένο στην αποστολή του για δημιουργία ευρυμαθών επιστημόνων έτοιμων για σημαντικές συνεισφορές στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Για τη διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών του, προτάσσει τη διδασκαλία θεωρητικών γνώσεων και τη μύηση στις ερευνητικές διαδικασίες και πρακτικές. Σκοπός του είναι οι απόφοιτοι να είναι άρτια καταρτισμένοι για την επιστημονική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη, σταδιοδρομώντας είτε ακαδημαϊκά στα θεραπευόμενα γνωστικά αντικείμενα, ή επαγγελματικά ως στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που δημιουργούν θέσεις εντάσεως γνώσης.

Προσπαθώντας να επιτύχει αυτήν την αποστολή, το ΠΜΣ ΔΕΟ θεωρεί την διασφάλιση ποιότητας ως ζωτικό του στοιχείο και ακολουθώντας την γενικότερη πολιτική ποιότητας του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, στηρίζει την πολιτική ποιότητας του στις παρακάτω αρχές (δεκάλογος ποιότητας):

 • Διασφαλίζει πως το πρόγραμμα σπουδών και οι μέθοδοι διδασκαλίας συμβαδίζουν με τις διεθνείς εξελίξεις και πρότυπα.
 • Προσφέρει στους φοιτητές διαδικασίες εκπαίδευσης που προωθούν την δέσμευση τους και την ενασχόληση τους με τις δράσεις του ΠΜΣ.
 • Καλλιεργεί μία κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης μέσα από τακτικές επιθεωρήσεις και ανασκοπήσεις των πρακτικών διδασκαλίας, μάθησης, και εξέτασης.
 • Προσφέρει στους φοιτητές έγκαιρη και συναφής ανατροφοδότηση για την πορεία φοίτησης τους και την υποστήριξη των αποφάσεων τους που αφορούν στη φοίτηση τους στο ΠΜΣ.
 • Προωθεί τη διαφάνεια και τη λογοδοσία μέσα από τη διάθεση περιεκτικών πηγών πληροφόρησης τόσο για το πρόγραμμα σπουδών όσο και για τις διοικητικές διαδικασίες που αφορούν στους φοιτητές.
 • Δημιουργεί και συντηρεί ισχυρούς δεσμούς με ακαδημαϊκούς / κοινωνικούς φορείς προκειμένου να διασφαλιστεί πέρα από τη συνάφεια και η επίδραση του προγράμματος σπουδών και της παραγόμενης έρευνας στην κοινωνία.
 • Διασφαλίζει πως το προσωπικό που διδάσκει στο ΠΜΣ διαθέτει υψηλής στάθμης προσόντα, τρέφει γνήσιο ενδιαφέρον για μετάδοση της γνώσης, και ακολουθεί χωρίς αποκλίσεις τις διοικητικές διαδικασίες του ΠΜΣ.
 • Υποστηρίζει την ακαδημαϊκή ανάπτυξη φοιτητών και διδασκόντων για την προώθηση της γνώσης και την παραγωγή έρευνας στα αντίστοιχα πεδία.
 • Προσφέρει στους φοιτητές πρόσβαση σε εκπαιδευτικούς πόρους υψηλής ποιότητας .
 • Διασφαλίζει πως το ΠΜΣ ανταποκρίνεται στις μεταβολές των συνθηκών του περιβάλλοντος, των αναγκών των φοιτητών και της κοινωνίας με βαθμό ευελιξίας ανάλογο των μεγεθών των προκλήσεων. 

Μηχανισμοί / Δράσεις

Η γενική εποπτεία της λειτουργίας του ΠΜΣ και της διασφάλισης της καταλληλότητας της δομής και της οργάνωσης του προγράμματος σπουδών, καθώς και της τήρησης των νόμων επιτελείται σύμφωνα με τα άρθρα 79 & 81 του Ν. 4957/2002  από τον/την Διευθυντή/ Διευθύντρια του ΠΜΣ και τη Συντονιστική του Επιτροπή. Στα πλαίσια της λογοδοσίας, θέματα στρατηγικού χαρακτήρα αποφασίζονται από την Συνέλευση του Τμήματος. Επομένως ανατίθεται στη Συνέλευση ο καθορισμός της εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής του ΠΜΣ σε ευθυγράμμιση με τις αντίστοιχες πολιτικές του Τμήματος, ο προγραμματισμός και η στρατηγική της πορείας και της ανάπτυξής του, ο τακτικός απολογισμός των σχετικών δραστηριοτήτων του στο πλαίσιο των γενικότερων αποφάσεων της Συγκλήτου, η ανάθεση αρμοδιοτήτων σε μέλη του Τμήματος για τις ανάγκες του ΠΜΣ, η απονομή μεταπτυχιακών διπλωμάτων, καθώς και οποιονδήποτε άλλων θεμάτων που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Κεντρικής Διοίκησης, μετά από σχετικές εισηγήσεις. 

Πέρα από τα όργανα που περιγράφονται στα άρθρα 79 & 81 του Ν. 4957/2002 (Διευθυντής ΠΜΣ και Συντονιστική Επιτροπή) με τις αρμοδιότητες που ρητά αναφέρονται στον Νόμο, το ΠΜΣ ΔΕΟ αξιοποιεί επίσης και μηχανισμούς του Τμήματος Λ&Χ για τη διασφάλιση ποιότητας ως ακολούθως:

Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) του Τμήματος, η οποία ορίζεται από τη Συνέλυεση. Είναι υπεύθυνη για την ομαλή διαδικασία συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων αξιολόγησης μαθημάτων και διδασκόντων από τους φοιτητές, για τη σύνταξη της ετήσιας εσωτερικής έκθεσης αξιολόγησης και για την παρακολούθηση των επί μέρους δεικτών. Η ΟΜΕΑ παρουσιάζει αρχικά στη Συντονιστική επιτροπή και στη συνέχεια στη Συνέλευση τα αποτελέσματα όλων των παραπάνω ενεργειών της και προτείνει μεθόδους συνεχούς βελτίωσης της παρεχόμενης εκπαίδευσης προς τους φοιτητές του Τμήματος. Την ΟΜΕΑ πλαισιώνουν και πρόσθετα μέλη ΔΕΠ, ΕΤΠ, ΕΕΔΙΠ και λοιπό προσωπικό του τμήματος,  λειτουργώντας υποστηρικτικά συλλέγοντας τα δεδομένα μαθημάτων, ερωτηματολογίων, δεικτών, και συμμετέχοντας στη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης.

Οι αρμοδιότητες Προβολής και Εξωστρέφειας του ΠΜΣ επαφίενται στη Συντονιστική Επιτροπή, με τη συνδρομή, εφόσον ζητηθεί, της Επιτροπής Προβολής και Εξωστρέφειας του Τμήματος. Ενδεικτικοί στόχοι και επιμέρους δράσεις για την επίτευξη της εξωστρέφειας του ΠΜΣ αποτελούν:

 • Η δημιουργία ομάδας αποφοίτων και διευκόλυνση επικοινωνίας, 
 • Η υποστήριξη διεξαγωγής επιστημονικών ημερίδων προς την κοινωνία και τους επιστημονικούς φορείς, 
 • H υποστήριξη στη διοργάνωση συνεδρίων, 
 • H διαβούλευση με κοινωνικούς φορείς, 
 • H συμμετοχή μελών ΔΕΠ του Τμήματος σε τοπικά συμβούλια για αναγνώριση προβλημάτων και πρόταση λύσεων, 
 • Καμπάνιες προβολής του μεταπτυχιακού προγραμμάτος σπουδών, 
 • Ανανέωση του υλικού και περιεχομένου δικτυακών τόπων του ΠΜΣ και των προφίλ μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

Η Συντονιστική επιτροπή του ΠΜΣ επίσης διαβουλεύεται με  Επιτροπή Έρευνας του Τμήματος, συμπεριλαμβάνοντας και τον εκπρόσωπο του Τμήματος στον ΕΛΚΕ Δι.Πα.Ε. ιδιαιτέρως προκειμένου να συζητά για νέες προκηρύξεις ερευνητικών προγραμμάτων, να εξετάζει το ενδεχόμενο συνεργασίας του ΠΜΣ στην υποβολή κοινών ερευνητικών προτάσεων, να εξετάζει δυνατότητες διεύρυνσης συνεργασιών με εταίρους από το εξωτερικό, να διευθετεί θέματα χρήσης ερευνητικού – εκπαιδευτικού εξοπλισμού από τα μέλη του ΠΜΣ. Τέλος, συνεργάζεται με την ΟΜΕΑ για την παρακολούθηση του παραγόμενου ερευνητικού έργου, σύμφωνα με την πολιτική ποιότητας.

Η Συντονιστική επιτροπή του ΠΜΣ προτείνει επίσης μέλη για τη συγκρότηση της Εξωτερικής Συμβουλευτικής Επιτροπής του Τμήματος. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται από διακεκριμένους αποφοίτους του Τμήματος, επαγγελματίες, εκπροσώπους από την βιομηχανία, ακαδημαϊκούς και καθηγητές πανεπιστημίων της αλλοδαπής. Η επιτροπή αποτελεί συμβουλευτικό όργανο και έχει ως κύριο ρόλο την έκφραση γνώμης για την ακαδημαϊκή πορεία του Τμήματος (συμπεριλαμβανομένου του ΠΜΣ) σε σχέση με τις σύγχρονες τάσεις των ομοειδών τμημάτων του εξωτερικού (διδασκαλία και έρευνα) και της αγοράς εργασίας.

Δύο ακόμα κρίσιμοι μηχανισμοί για την εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας αποτελούν η εσωτερική έκθεση αξιολόγησης και η εξωτερική έκθεση αξιολόγησης. Στην εσωτερική έκθεση αξιολόγησης, με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος και της ΟΜΕΑ, καταγράφονται όλες οι επιδόσεις του ΠΜΣ αλλά και τυχόν δυσλειτουργίες και προβλήματα. Η έκθεση παρουσιάζεται στη Συνέλευση του Τμήματος, όπου και λαμβάνονται οι σχετικές αποφάσεις για διορθωτικές παρεμβάσεις. Η εξωτερική αξιολόγηση του προγράμματος σπουδών γίνεται κάθε 4 περίπου χρόνια, με βάση τις διαδικασίες που υπαγορεύει η ΕΘΑΑΕ. Με βάση τις διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, η Συντονιστική Επιτροπή καταθέτει γραπτή εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος στην οποία ενσωματώνονται οι επισημάνσεις των αξιολογήσεων του ΠΜΣ.