Δεοντολογία

Η έρευνα, βασική και εφαρμοσμένη, ατομική και συλλογική, προάγει την επιστημονική γνώση, την εκπαιδευτική διαδικασία και συμβάλλει στην εφαρμογή επιστημονικών δεδομένων.

Η ερευνητική δραστηριότητα πρέπει να διενεργείται με απόλυτο σεβασμό στην αξία τουανθρώπου και του περιβάλλοντος. Οι ερευνητές φέρουν την κύρια ευθύνη για την προστασία τωνσυμμετεχόντων στη μελέτη, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας. Οιερευνητές πρέπει να ενεργούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τους διεθνείς κανόνες πουαπορρέουν από διεθνείς συμφωνίες ή από αποφάσεις διεθνών οργανισμών στους οποίους μετέχει ηχώρα μας.

Για όλους τους ερευνητές του ΠΜΣ ΔΕΟ που σχεδιάζουν ή διεξάγουν μελέτες ισχύει ότι:

 • Έχουν προσωπική ευθύνη για τις πράξεις τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τιςδιεθνείς διακηρύξεις για τη βιοηθική και τα ανθρώπινα δικαιώματα και αναλαμβάνουν τηνευθύνη σχετικής ενημέρωσης της Ε.Η.Δ.Ε του ιδρύματος.
 • Λαμβάνουν ενημερωμένη συγκατάθεση από όλους τους συμμετέχοντες στη μελέτη.
 • Διασφαλίζουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στη μελέτη.
 • Μεριμνούν για την επιλογή των συμμετεχόντων στην μελέτη με τρόπο σύμφωνο προς την αρχήτων ίσων ευκαιριών.
 • Σχεδιάζουν μελέτες με τρόπο που να διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος. 
 • Συμμετέχουν και συνεργάζονται σε κάθε διαδικασία ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας από τοίδρυμα ή από άλλους αρμόδιους φορείς. 
 • Οι ερευνητές του ΠΜΣ ΔΕΟ κατά τη διεξαγωγή των ερευνών οφείλουν να δείχνουν τον προσήκοντα σεβασμό στην αξιοπρέπεια και στα ατομικά δικαιώματα τρίτων προσώπων τα οποία εμπλέκονται στην ερευνητική δραστηριότητα. Ιδίως οφείλουν σεβασμό στην ιδιωτική και την οικογενειακή τους ζωή, και απόλυτη τήρηση εχεμύθειας. Αποφεύγουν κάθε δυσμενή διάκριση πολιτών που μπορεί να οφείλεται στην εθνική καταγωγή, τη γλώσσα, το φύλο, τη θρησκεία, την ιδιωτική ζωή, τη σωματική ικανότητα ή την κοινωνικοοικονομική κατάσταση. Οφείλουν ναεφαρμόζουν όλους τους αναγνωρισμένους στο οικείο επιστημονικό πεδίο κανόνες ασφαλείας.
 • Η έρευνα με αντικείμενο τον άνθρωπο (ως πειραματικό υποκείμενο) πρέπει να διενεργείται μεαπόλυτο σεβασμό στην αξία του ανθρώπου. Οι ερευνητές δεσμεύονται από τις γενικάαναγνωρισμένες αρχές προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της ισότητας, της προστασίαςτης δημόσιας υγείας, της προστασίας του παιδιού και των ευαίσθητων ομάδων. 
 • Καμία έρευνα, βιολογική, ιατρική, ψυχολογική, κοινωνική ή παιδαγωγική σε άνθρωπο δεν μπορείνα διεξαχθεί χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και γραπτή συναίνεση του συμμετέχοντοςπροσώπου για το σκοπό, την έκταση και τους πιθανούς κινδύνους 
 • Οι ερευνητές ακολουθούν ερευνητικό σχεδιασμό ώστε οι κίνδυνοι για τα άτομα πουσυμμετέχουν στις μελέτες να είναι οι ελάχιστοι δυνατοί, στο μέτρο του δυνατού μηδενική. Ακολουθείται ορθός ερευνητικός σχεδιασμός, δηλαδή οι διαδικασίες της μελέτης δεν εκθέτουναναίτια τους συμμετέχοντες σε κίνδυνο και όταν αυτό είναι δυνατό, οι διαδικασίες αυτέςαποτελούν ήδη μέρος της διάγνωσης ή αγωγής των συμμετεχόντων. 
 • Εάν ενέχονται κίνδυνοι για τα άτομα που συμμετέχουν, αυτοί αντισταθμίζονται από τα ενδεχόμεναοφέλη για τους συμμετέχοντες και από τη σπουδαιότητα της γνώσης που αναμένεται να αποκτηθεί, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας. 

Μπορείτε να βρείτε εδώ τον κώδικα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Μπορείτε επίσης να διαβάσετε ορισμένα πρόσθετα σημεία σχετικά με την ηθική και τη δεοντολογία της έρευνας που διέπει το ΠΜΣ Διεθνής και Ευρωπαϊκή Οικονομική εδώ.