Διεθνή Λογιστική

Περιεχόμενα μαθήματος

Υπό-Ενότητα 1: Διεθνής Λογιστική 

 • Εισαγωγή και Ρυθμιστικό Πλαίσιο. 
 • Σύγχρονες εξελίξεις της Λογιστικής
 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση Καταστάσεων. 
 • Ετήσιες εκθέσεις
 • Εργασία υποενότητας 1

Υπό-Ενότητα 2: Σύγχρονα Θέματα Λογιστικής 

 • Εννοιολογική Προσέγγιση της Μη Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 
 • Τομείς Εφαρμογής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)
 • Κατευθυντήριες οδηγίες και Πρότυπα γνωστοποίησης μη Χρηματοοικονομικών πληροφοριών
 • Οφέλη από την εφαρμογή της ΕΚΕ
 • Εργασία Υποενότητας 2

Υπό-Ενότητα 3: Λογιστικά Πρότυπα Δημόσιου Τομέα

 • Η Νέα Δημόσια Διοίκηση (ΝΔΔ). Κριτική και απόψεις.
 • Η εμφάνιση φαινομένων, όπως η διαχείριση των αποτελεσμάτων στο δημόσιο τομέα.
 • Η ανάγκη για βελτίωση της ποιότητας της οικονομικής πληροφορίας στους φορείς Δημοσίου τομέα.
 • Ταμειακή λογιστική και δεδουλευμένη λογιστική. Χαρακτηριστικά των δύο συστημάτων.
 • Η ανάγκη για εφαρμογή των Διεθνών Ευρωπαϊκών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου Τομέα. Σε ποιο βαθμό εφαρμόζονται από τα Κράτη και  τους Δημόσιους φορείς.
 • Εργασία υποενότητας 3

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα έχει σαν στόχο να εισαγάγει νέα θέματα (θεωρητικά και πρακτικά) της λογιστικής πληροφόρησης. Θα εξετάσει μια επιλογή σύγχρονων θεμάτων Λογιστικής