ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Περιγραφή μαθήματος

Η σύγχρονη φάση της παγκοσμιοποίησης δημιουργεί προκλήσεις, ευκαιρίες, αλλά και κινδύνους ενώ έχει αυξήσει σημαντικά την αλληλεξάρτηση εθνικών οικονομιών, επιχειρήσεων και ιδιωτών. Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της δομής και της λειτουργίας των διεθνώς αγορών χρήματος και η κατανόηση των χρηματοπιστωτικών συστημάτων.

Περιεχόμενο μαθήματος

 • Δομή, διάθρωση και αρχιτεκτονική του Παγκόσμιου ΧΣ
 • Το Ευρωπαϊκό ΧΣ: εξέλιξη και αρχιτεκτονική του ευρώ, θεωρία άριστων νομισματικών περιοχών
 • Παγκόσμιες οικονομικές κρίσεις και ο ρόλος του ΠΧΣ σ’ αυτές. Η κρίση του ευρώ.
 • Θεσμοί και εποπτεία του ΠΧΣ
 • Διεθνείς χρηματαγορές
 • Αγορά συναλλάγματος
 • Θεωρία επιτοκίων
 • Τραπεζικά-χρηματοοικονομικά και επενδυτικά προϊόντα
 • Διεθνείς χρηματοοικονομικές επενδύσεις και χρηματοοικονομικός κίνδυνος
 • Διεθνείς χρηματοδοτικοί οργανισμοί
 • Χρονική Αξία Χρήματος

Διδάσκοντες

 • Υπεύθυνος Μαθήματος: Δημήτριος Κουρτίδης, Επίκουρος Καθηγητής, ΔΙΠΑΕ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
 • Δημήτρης Κυρκιλής, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 • Μαρία Πεμπετζόγλου, Aναπληρώτρια Καθηγήτρια, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης