Εκθέσεις Αξιολόγησης

Η ΜΟΔΙΠ του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ακολουθώντας το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας, πραγματοποίησε ετήσια εσωτερική αξιολόγηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Διεθνής και Ευρωπαϊκή Οικονομική, της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης έτσι ώστε, μέσω της παρακολούθησης και των ενδεχόμενων διορθώσεων, να επιτυγχάνονται οι στόχοι που έχουν ορισθεί, με τελικό αποτέλεσμα τη συνεχή βελτίωσή του.

Μπορείτε να κατεβάσετε την έκθεση αξιολόγησης με έτος αναφοράς το 2022-2023 από εδώ.