Κανονισμός Σπουδών

Το ΠΜΣ με τίτλο «ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ» στοχεύει στην εμβάθυνση και επέκταση της επιστημονικής γνώσης, των τεχνικών και της προώθησης της έρευνας στο αντικείμενο της Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Οικονομικής.

Κύριος στόχος του ΠΜΣ είναι η ολοκληρωμένη και σε βάθος προσέγγιση των παραμέτρων-πλευρών που ερμηνεύουν το παρελθόν, προσδιορίζουν το παρόν και προβλέπουν το μέλλον των διεθνών οικονομικών σχέσεων. Στο πλαίσιο αυτό το προτεινόμενο ΠΜΣ φιλοδοξεί να συμβάλει στο να κατακτήσουν οι φοιτητές του τις θεωρητικές γνώσεις που είναι απαραίτητες προκειμένου να ερμηνεύσουν την πολυπλοκότητα, τη διάρθρωση και την κατεύθυνση των οικονομικών σχέσεων σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο και επιπλέον να εφοδιαστούν με τα αναγκαία επιστημονικά και μεθοδολογικά εργαλεία ώστε είναι ικανοί να αποτελέσουν μέλη της εκπαιδευτικής/επιστημονικής κοινότητας της οικονομικής επιστήμης και ιδιαίτερα εκείνου του τμήματος της που αναφέρεται στα διεθνή και ευρωπαϊκά οικονομικά. Επιμέρους στόχοι του ΠΜΣ αποτελούν: 

  • Η προαγωγή των γνώσεων στα συγκεκριμένα αντικείμενα. 
  • Η ανάπτυξη της έρευνας στις συναφείς επιστημονικές περιοχές του Προγράμματος. 
  • Η παραγωγή επιστημόνων ικανών να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή σταδιοδρομία. 
  • Η παροχή των απαραίτητων, υψηλού επιπέδου, γνώσεων για αποδοτικό και αποτελεσματικό έλεγχο των ανθρωπίνων και οικονομικών πόρων. 

Η ανάπτυξη του ενδιαφέροντος και της κατανόησης του ολοένα πιο πολύπλοκου και δυναμικού διεθνούς επιχειρησιακού περιβάλλοντος. 

Αναλυτικά μπορείτε να βρείτε τον κανονισμό σπουδών εδώ. Η βασική διάρθρωση του προγράμματος σπουδών έχει ως εξής:

Α’ Εξάμηνο

Β’ Εξάμηνο

Γ’ Εξάμηνο – Ερευνητικές προπαρασκευαστικές δραστηριότητες

Το ερευνητικό εξάμηνο σπουδών αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες και περιλαμβάνει την συγγραφή και παρουσίαση εργασιών σε εξειδικευμένα αντικείμενα του ΠΜΣ, μελέτες περίπτωσης, την ανάλυση εκθέσεων/κειμένων/μελετών διεθνών οικονομικών οργανισμών όπως του OECD, IMF, World Bank, WTO, θεσμών της ΕΕ κτλ, την ανάπτυξη Projects κα. Το τρίτο εξάμηνο αποτελεί ουσιαστικά το προστάδιο της διπλωματικής εργασίας, καθώς ο φοιτητής σε συνεργασία με τους διδάσκοντες, πέραν της γενικότερης ενασχόλησής του με την εκπόνηση και παρουσίαση εργασιών σε διαφορετικά αντικείμενα, μπορεί να εντοπίσει και διεισδύσει σε βάθος σε μια θεματολογία/προβληματισμό που θα αποτελέσουν ουσιαστικά και το αντικείμενο της μεταπτυχιακής διατριβής του.

Δ’ Εξάμηνο

Στο τέταρτο εξάμηνο φοίτησης οι φοιτητές εκπονούν τη διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία τους με υποχρέωση να την ολοκληρώσουν κατά τη διάρκειά του. Ωστόσο, εφόσον συντρέχουν, αποδεδειγμένα, σημαντικοί λόγοι, δίνεται η δυνατότητα παράτασης για άλλο ένα εξάμηνο. Η διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία υποστηρίζεται δημόσια ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής, την οποία ορίζει η Συντονιστική Επιτροοή και στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων της διατριβής και δυο ακόμη μέλη-διδάσκοντες του ΜΠΣ.

H ΓΣ μπορεί να προβεί σε τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων ή/και σε ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων, αν αυτό κριθεί σκόπιμο.

Σε ό,τι αφορά το θέμα της διδακτικής και ερευνητικής απασχόλησης των μεταπτυχιακών φοιτητών, τονίζεται ότι οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές θα μπορούν, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης  του Τμήματος και της Συντονιστικής Επιτροπής, να επικουρούν Καθηγητές του Τμήματος σε φροντιστηριακές ασκήσεις και εργαστήρια του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, καθώς επίσης και να συμμετέχουν σε ερευνητικά έργα και προγράμματα που συσχετίζονται με το επιστημονικό τους αντικείμενο. Τέλος στο πλαίσιο του ΠΜΣ, εκτός των παραδόσεων και διαλέξεων, προβλέπονται θεωρητικές και εργαστηριακές ασκήσεις με τη βοήθεια νέων μέσων επικοινωνίας και νέων τεχνολογικών μεθόδων, παρουσιάσεις από την πλευρά των φοιτητών και επισκέψεις σε σχετικούς χώρους εργασίας.