Πρόγραμμα Σπουδών

Α’ Εξάμηνο

Β’ Εξάμηνο

 Γ’ Εξάμηνο – Ερευνητικές προπαρασκευαστικές δραστηριότητες

Το ερευνητικό εξάμηνο σπουδών αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες και περιλαμβάνει την συγγραφή και παρουσίαση εργασιών σε εξειδικευμένα αντικείμενα του ΠΜΣ, μελέτες περίπτωσης, την ανάλυση εκθέσεων/κειμένων/μελετών διεθνών οικονομικών οργανισμών όπως του OECD, IMF, World Bank, WTO, θεσμών της ΕΕ κτλ, την ανάπτυξη Projects κα. Το τρίτο εξάμηνο αποτελεί ουσιαστικά το προστάδιο της διπλωματικής εργασίας, καθώς ο φοιτητής σε συνεργασία με τους διδάσκοντες, πέραν της γενικότερης ενασχόλησής του με την εκπόνηση και παρουσίαση εργασιών σε διαφορετικά αντικείμενα, μπορεί να εντοπίσει και διεισδύσει σε βάθος σε μια θεματολογία/προβληματισμό που θα αποτελέσουν ουσιαστικά και το αντικείμενο της μεταπτυχιακής διατριβής του.

Δ’ Εξάμηνο

Στο τέταρτο εξάμηνο φοίτησης οι φοιτητές εκπονούν τη διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία τους με υποχρέωση να την ολοκληρώσουν κατά τη διάρκειά του. Ωστόσο, εφόσον συντρέχουν, αποδεδειγμένα, σημαντικοί λόγοι, δίνεται η δυνατότητα παράτασης για άλλο ένα εξάμηνο. Η διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία υποστηρίζεται δημόσια ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής, την οποία ορίζει η Συντονιστική Επιτροοή και στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων της διατριβής και δυο ακόμη μέλη-διδάσκοντες του ΜΠΣ.

H ΓΣ μπορεί να προβεί σε τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων ή/και σε ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων, αν αυτό κριθεί σκόπιμο.

Σε ό,τι αφορά το θέμα της διδακτικής και ερευνητικής απασχόλησης των μεταπτυχιακών φοιτητών, τονίζεται ότι οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές θα μπορούν, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης  του Τμήματος και της Συντονιστικής Επιτροπής, να επικουρούν Καθηγητές του Τμήματος σε φροντιστηριακές ασκήσεις και εργαστήρια του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, καθώς επίσης και να συμμετέχουν σε ερευνητικά έργα και προγράμματα που συσχετίζονται με το επιστημονικό τους αντικείμενο. Τέλος στο πλαίσιο του ΠΜΣ, εκτός των παραδόσεων και διαλέξεων, προβλέπονται θεωρητικές και εργαστηριακές ασκήσεις με τη βοήθεια νέων μέσων επικοινωνίας και νέων τεχνολογικών μεθόδων, παρουσιάσεις από την πλευρά των φοιτητών και επισκέψεις σε σχετικούς χώρους εργασίας.