Διεθνή Μακροοικονομικά

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα «Διεθνή Μακροοικονομικά» προϋποθέτει γνώσεις του προπτυχιακού μαθήματος της Μακροοικονομικής, που διδάσκεται σε όλες τις οικονομικές σχολές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Στη βάση αυτών των γνώσεων πραγματοποιείται μια επέκταση, εξειδίκευση και εμβάθυνση σε διεθνή θέματα της Μακροοικονομικής, όπως η αρχιτεκτονική και η λειτουργία του Διεθνούς Νομισματικού Συστήματος, το Διεθνές Εμπόριο και οι Ξένες Άμεσες Επενδύσεις, οι Διεθνείς Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, οι Άριστες Νομισματικές Περιοχές κλπ. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε μακροοικονομικά θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η ίδρυση και λειτουργία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οικονομική και πολιτική ολοκλήρωση καθώς και επιλεγμένες οριζόντιες και τομεακές οικονομικές πολιτικές. Στο πλαίσιο αυτό το περιεχόμενο του μαθήματος καλύπτει τις παρακάτω ενότητας:

 • Σχολές Σκέψης Ι: Θεωρίες Διεθνούς Οικονομικής
 • Σχολές Σκέψης ΙΙ: Θεωρίες Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης
 • Μακροοικονομική Ζήτηση και Προσφορά, Εισόδημα και Πληθωρισμός, Διεθνείς Αγορές και Ροές Κεφαλαίων
 • Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα και ο ρόλος του Χρήματος στην διεθνή οικονομία
 • Το Ευρώ και ρόλος του στην Ευρώπη και την διεθνή οικονομία
 • Η δομή και ο ρόλος του Διεθνούς Εμπορίου στην παγκόσμια πολιτική, οικονομία και εξέλιξη της ανθρώπινης κοινωνίας
 • Οικονομικοί Κύκλοι
 • Οι Ξένες Άμεσες Επενδύσεις στην Ε.Ε. και το διεθνές περιβάλλον
 • Η λειτουργία, η δράση και ο ρόλος των Πολυεθνικών Επιχειρήσεων στην Ευρώπη και τον κόσμο
 • Χρέος, Κρίσεις και Κίνδυνοι στην Ευρώπη και τον Κόσμο
 • Διεθνής Παραγωγή, Διεθνής Καταμερισμός της Εργασίας και Παγκόσμια Ανισότητα
 • Μετανάστευση και Ε.Ε.
 • Παγκοσμιοποίηση, Ανοιχτές Οικονομίες και Αναδυόμενες Αγορές
 • Ολοκλήρωση Αγορών
 • Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Νομισματική Ένωση

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την παρακολούθηση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται:

 • Να κατανοήσουν έννοιες της Διεθνούς Μακροοικονομικής όπως π.χ. Διεθνές Εμπόριο, Ξένες Άμεσες Επενδύσεις, Διεθνείς Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Άριστες Νομισματικές Περιοχές και να μελετήσουν τη λειτουργία τους στην πράξη.
 • Να αναλύσουν και να εμπεδώσουν την ίδρυση και τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης καθώς και τον ρόλο της στη διεθνή οικονομία.
 • Να κατανοήσουν και να συζητήσουν θέματα σχετικά τη Διεθνή Παραγωγή, Διεθνή Καταμερισμό της Εργασίας, Μετανάστευση.
 • Να κατανοήσουν και να εμπεδώσουν τις θεωρίες της Διεθνούς Οικονομικής και της Ευρωπαϊκής ΟλοκλήρωσηςΝα κατανοήσουν και να αναλύσουν θέματα σχετικά με την Παγκοσμιοποίηση, τις Ανοιχτές Οικονομίες και τις Αναδυόμενες Αγορές